Monday, November 26, 2012

እውነት እና የእውነት ኃይል


እውነት ሲያሸማቅቅ ለማየት ከፈለጋችሁ  የፎክስ ኒውስ ቻናል ጋዜጠኛ እውነትን ሲሸሻት መመልከት ትችላላችሁ።

እውነት አርነት ያወጣችኋል የሚለው ከአንዳንድ የዜና ሰዎች የጠፋ ይመስላል፤ ቃለ መጠይቅ ተደራጊውን ጋዜጠኛ ግን ልናደንቃቸው ይገባቸዋል። የጋዜጠኝነት ከፍተኛ ሽልማት የሆነውን የPulther ሽልማት ያገኙት አለምክንያት አይደለም። 

No comments:

Post a Comment